ЗАСТРАХОВКИ

 

 

         ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКИ:

 

 „ ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”

 „АВТОКАСКО”

 „МОРСКА ЗАСТРАХОВКА”

 „ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ”

 „ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ”

„ ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”

Какво предсталява?

Застраховка Гражданска отговорност е задължителна за всички собственици на Моторни Превозни Средства.Тя покрива имуществени и неимуществени вреди, които водачът на застрахования автомобил е причинил в следствие на ПТП по негова вина на трети лица.

Защо да я ползвам?

В Република България автомобилистите са задължени законово да притежават Застраховката "Гражданска отговорност".

 • Законово изискване за всеки автомобил
 • Глоба от 400 до 600 лв. при липсата й
 • Шофирате без притеснение
 • Шофирате без граници

 Какво  предлагаме:

 • Ниски цени
 • Възможност за разсрочено плащане до 12 вноски
 • Бързо и коректно изплащане на обезщетения
 • Бонуси и отстъпки по други видове застраховки

„АВТОКАСКО”

Застраховката “Каско на МПС”
покрива рисковете:

 • Пожар и природни бедствия;
 • Пътно транспортно произшествие;
 • Удар на паркинг;
 • Злоумишлени действия на трети лица;
 • Кражба на цяло МПС;
 • Грабеж на цяло МПС;
 • Покритие за чужбина;

Какво предлагаме:

 • Мерки за защита срещу кражба и други посегателства;
 • Денонощен асистанс и помощ на пътя при ПТП и авария;
 • "Бърза писта" - изплащане в рамките на 20 минути на щети до 3 детайла и без назначен допълнителен оглед;

 

ЗАСТРАХОВКА "КАСКО ПРАКТИК"

Застраховката е валидна само за територията на РБългария за срок от 12 месеца, при заплатена еднократно застрахователна премия.

Какво осигуряваме:

 • покритие за разходи при пътна помощ при ПТП и/или авария;
 • покритие за разходи по транспорт от мястото на ПТП;
 • покритие за вреди, вследствие на ПТП с двама или повече участници
 • ниски цени;
 • възможност за избор на застрахователна сума;
 • възможност за комбиниране с други клаузи по застраховка КАСКО на МПС;
 • безплатен авто асистанс;


„МОРСКА ЗАСТРАХОВКА”

Обекти на застрахователна защита са:

 

Всички морски, езерни, речни и движещи се по канали плавателни съдове - корпуса, мотора, мачтите, платната, механизмите, спасителните лодки и  друго необходимо оборудване и стъкмяване за нормално плаване.

 

Отговорност на застрахователя:

 

·        Тотална, конструктивна загуба или частична повреда на застрахования плавателен съд, възникнали в следствие на рискове, свързани с условията на плаване в морета, езера, реки и движение по канали:

·        Буря, мълния, земетресение, вулканично изригване и други природни бедствия;

·        Засядане, удар в неизвестен подводен предмет, корабокрушение, преобръщане, потъване;

·        Пожар, експлозия на борда;

·        Повреди, получени при товаро-разтоварни работи;

·        Последиците от проявил се скрит дефект в механизмите.


„ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ”

 

Какво представлява „Помощ при пътуване”

Целта на застраховката е да осигури денонощна квалифицирана медицинска помощ и транспорт за застрахованите, в случай, че претърпите злополука или внезапно се разболеете – за български граждани – в чужбина, а за чуждестранни граждани - на територията на Република България и трети страни.

Ние осигуряваме:

 • Помощ при пътуване в страната и чужбина;
 • Безплатно обслужване на асистиращата компания на български език, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, целогодишно;
 • Най-ниски цени;

ПОКРИТИ РИСКОВЕ:

 • Медицински разноски, вследствие на злополука и акутно заболяване;
 • Разходи за транспортиране и репатриране;
 • Разходи за спешно зъболечение;

„ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ”

Обект на застраховката са движими или недвижими имущества, които са собственост или за които носят отговорност юридически лица и физически лица.

Застраховката е валидна за имущества, намиращи се на територията на Република България, освен ако в застрахователната полица не е уговорено друго. Застрахователното покритие се предоставя само за имуществата, намиращи се на адреса, посочен в полицата.

Застраховка “Домашно имущество” – "Уют и спокойствие"

Застраховката се сключва само с физически лица. Застраховат се къщи или апартаменти, които са основни жилища и постоянно обитаеми, както и движимите имущества в тях. Застрахователните покрития са групирани в девет варианта, в зависимост от квадратурата, застрахователната сума на жилището и застрахователната сума на движимото имущество.

ЗК "Лев Инс" АД покрива рисковете:

 • Пожар и природни бедствия;
 • Земетресение;
 • Аварии;
 • Кражба чрез взлом;
 • Тероризъм;
 • Отговорност към трети лица;

 

Застраховка МЕГАПРОТЕКТ - 5 застраховки в 1 полица:

- Недвижимо имущество - жилищни сгради;

- Движимо имущество;

- Отговорност към трети лица;

- Медицински разноски при пътуване в чужбина с асистанс;

- Битова злополука, осигуряващи МЕГАсигурност за дома и семейството,

 • на проференциални цени;
 • избор на застрахователна сума;
 • възможност за разсрочено плащане;

ОСНОВНИ ПОКРИТИЯ

КЛАУЗА  “А”-ПОЖАР

·        Пожар. Покриват се вреди вследствие пожар и последиците от гасенето му; мълния (гръм, светкавица); експлозия и имплозия; падане и блъскане от летателни апарати и части от тях.

КЛАУЗА “Б”- ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

Б1” - буря, ураган, вихрушка, смерч, увреждане от падащи клони, дървета и др., градушка и последиците от нея, проливен дъжд, наводнение вследствие природно бедствие;

Б2” - действие на подпочвени води и/или морски вълни,  увреждане от тежест от естествено натрупване на сняг или лед, измръзване (замръзване) на стоково-материални ценности, свличане и срутване на земната повърхност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ 

·                                                 КЛАУЗА “3” “ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ”

Земетресението представлява вертикални или хоризонтални разтърсвания на земната повърхност или разломявания от внезапни естествени размествания на земната кора или земните недра.

КЛАУЗА “Р” – РАЗХОДИ

Покриват се целесъобразно направените разходи при вземане на незабавни мерки за ограничаване и ликвидиране последиците от застрахователно събитие и спасяване на увреденото имущество, включително разходите за транспортиране и разчистване на остатъци от унищожено застраховано имущество.

Застрахователят обезщетява Застрахования отделно за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни.

КЛАУЗА “О” - ОТГОВОРНОСТИ

Покрива се отговорността на Застрахования за нанесени имуществени и неимуществени вреди на трети лица вследствие настъпило събитие по покрити по сключена застраховка рискове, за които застрахователят носи отговорност по силата на българското законодателство.

Задължително покритие за всяка застраховка е клауза А - “Пожар”. Останалите рискове могат да се избират от Застрахования в желана от него комбинация.

 

ОСНОВНИ ПОКРИТИЯ (по застраховка “Щети на имущество”)

КЛАУЗА “В” – АВАРИИ

В1”- Авария на ВиК. Покриват се вреди вследствие на авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации и/ или тръби; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации;

 В2” – Покриват се вреди на имущества при удар от самодвижещи се машини и/или при товарене и разтоварване с товаро-разтоварни машини по време на авария с тях; увреждане на имущества по време на транспортиране им от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;

В3” – Късо съединение

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОКРИТИЕ 

КЛАУЗА “К” – КРАЖБА ЧРЕЗ ВЗЛОМ И ГРАБЕЖ

К1” - кражба чрез взлом;

К2” - грабеж;

К3” – кражба чрез взлом или грабеж на пари, съхранявани в каси  или трезори.

КЛАУЗА “С” – ЗЛОУМИШЛЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА

С1“ - Пожар от злоумишлени действия на трети лица;

С2” - Вандализъм и вандализъм при опит за кражба чрез взлом;

С3”- Чупене на стъкла, витрини, неонови и рекламни табели.